Skip Navigation Links

Синдром 13-й хромосомы

דלקת של רירית הרחם אשר נגרמת עקב זיהום חד או כרוני , יכולה להגרם ע"י גוף זר, חיידק, נגיף או טפיל. לידה אשר מתרחשת לאחר פקיעת מים ממושכת ללא כיסוי אנטיביוטי מתאים אשר בנוסף להגנה על העובר מגן גם על אפשרות של זיהום הרחם, מתבטאת תמיד בדלקת רחם של היולדת לאחר הלידה. דלקת זו הינה בעלת פוטנציאל פגיעה בעובר אם לא מטופלת כראוי.

אי ביצוע בדיקות אבחון אלה ומעקב רפואי נאות, בנסיבות המתבקשות, מהווה רשלנות רפואית.


Имя
Email
Телефон
Тема
Тел 03-5608008
Ручной телефон 054-4718732
Факс 03-5608018
[email protected]
Встреча только по предварительному согласованию.
Главная