Skip Navigation Links

Тахикардия

אספיקציה (תשניק) בלידה מוגדרת אצל יילוד עם ירידה חריפה של זרימת חמצן למוח במהלך הלידה. במהלך ההיריון דם מחומצן מגיע לעובר מהשלייה דרך הווריד הטבורי. במהלך הלידה חלה ירידה "פיזיולוגית" בחמצון העובר , משנית לירידה בזרימת הדם הרחמית לשלייה בזמן התכווצויות הרחם. למרות אפקט זה , השליה הבריאה מכילה מלאי חמצן, שנועד למזער ירידה זו ולשמור על אספקת דרישות החמצן של העובר. ירידות פתולוגיות בחמצון הווריד הטבורי יובילו למצוקה עוברית ובהמשך לאספיקציה בלידה. ישנת מספר סיבות להתרחשות אספיקציה:

א. סיבות אימהיות: מחלות אימהיות חריפות בזמן הלידה – התייבשות, דלקת ריאות וחמצת עלולות להוביל לחמצון אמהי ירוד.
ב. סיבות רחמיות: התמשכות התכווצויות הרחם המובילות להפחתה בזרימת הדם.
ג. סיבות שלייתיות: אי ספיקת שלייה או היפרדות שלייה.
ד. סיבות הקשורות לחבל הטבור: קשר בחבל הטבור הגורם להפרעה בזרימת הדם לעובר, במהלך הלידה חלה החמרה עקב התהדקות הקשר וחסימה מלאה של הזרימה.
ה. סיבות עובריות: אנמיה עוברית עקב המוליזה עוברית. אלח דם עוברי במהלך הלידה. הסיבוך השכיח ביותר של אספיקציה הינו פגיעה מוחית מסוג שיתוק מוחין.

אי ביצוע בדיקות אבחון ומעקב רפואי נאות, בנסיבות המתבקשות, מהווה רשלנות רפואית.Имя
Email
Телефон
Тема
Тел 03-5608008
Ручной телефон 054-4718732
Факс 03-5608018
[email protected]
Встреча только по предварительному согласованию.
Главная