Skip Navigation Linksראשי : תקנון שימוש באתר

תקנון שימוש

כל הזכויות במאמרים ו/או בכתובים ו/או בפרשנות ו/או בתמונות ו/או בתוכן המופיעים באתר זה (להלן: "התכנים"), שמורות ללוי לביאב משרד עו"ד – חברת עורכי דין (להלן יקרא: "עו"ד לביאב לוי").

אין להעתיק ו/או להפיץ תכנים אלה ו/או קטעים מהם לצרכים מסחריים ו/או אחרים כלשהם, בכל צורה שהיא הן דרך אמצעי אלקטרוני ומכני, לרבות צילום, הקלטה, הקלדה וכיוצא בזה, ללא אישור של "עו"ד לביאב לוי" מראש ובכתב. קישורים לאתרים חיצוניים אחרים ככל שקיימים ו/או טפסים משפטיים ו/או פסקי דין מחוץ לאתר "לוי לביאב משרד עו"ד" ו/או פרסומים ו/או מאמרים של צדדים שלישיים, אינם מהווים חלק מהאתר , והשימוש באתרים ו/או פרסומים ו/או תכנים אלה וההסתמכות עליהם הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש.

 אין בחומר המשפטי ו/או הרפואי הנמצא באתר, משום חוות דעת ו/או המלצה ו/או יעוץ משפטי ו/או רפואי ו/או לבר רפואי וכדו' מצד "לוי לביאב משרד עו"ד".

 כל האמור באתר זה אינו בא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מתייחס למקרה ספציפי כלשהו. המידע באתר זה אינו מהווה עצה משפטית וכל פעולה שנעשית על פי המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה, השימוש באתר זה אינו יוצר יחסי עורך דין לקוח בדרך כלשהי, בין לוי לביאב משרד עו"ד ובין המשתמש, ומשרד עו"ד לביאב אינו אחראי בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המובא באתר , כל עוד השימוש במידע נעשה שלא באמצעות משרד עו"ד לביאב לוי

בכניסה לאתר, המשתמש מסכים כי "לוי לביאב משרד עו"ד " , ו/או מי מעובדיו ו/או הקשורים בו , אינם אחראיים בכל צורה שהיא, לנזק שנגרם ו/או ייגרם למשתמש, כתוצאה משימוש באתר. המשתמש, בכניסתו לאתר, פוטר את "לוי לביאב משרד עו"ד" ו/או מי מטעמו מכל אחריות ו/או חבות שהיא כלפיו. השימוש באתר זה באחריותו הבלעדית של המשתמש.

כניסה לתכנים באתר - כמוה כהסכמה לתנאים שלעיל.שם:
אימייל:
טלפון:
נושא:טלפון 03-5608008
נייד 054-4718732
פקס 03-5608018
[email protected]
פגישה בתיאום מראש בלבד